Targowisko Miejskie w Pruszkowie

Oficjalna strona internetowa Targowisk Miejskich w Pruszkowie.

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Załącznik do Zarządzenia nr 13 /2015
Kierownika„Targowiska Miejskiego" w Pruszkowie
z dnia 30 września 2015r.


Zasady wyznaczania i rezerwacji wyznaczonych miejsc handlowych
na targowiskach miejskich w PruszkowieRegulamin rezerwacji

1. „Targowisko Miejskie" w skrócie TM świadczy usługi w zakresie rezerwacji miejsc handlowych na targowiskach miejskich: Nr 1 przy ul. Komorowskiej 14 , Nr 2 przy ul. Pańskiej 11, Nr 3 przy ul. Domaniewskiej i Nr 4 przy ul. Cmentarnej w Pruszkowie dla kupców dokonujących sprzedaży towarów na w/w targowiskach według zasad określonych poniżej.
1) zgodnie z Regulaminem targowisk miejsce do handlu wyznacza Kierownik TM lub osoba działająca w jego imieniu. Wyznaczone miejsce oznaczone będzie farbą w kolorze żółtym. Granice stanowiska stanowi środek żółtych linii rozgraniczających stanowiska handlowe.
2) rezerwacji wyznaczonych miejsc na targowiskach miejskich w Pruszkowie mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
3) każda osoba lub osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe mogą zarezerwować z zastrzeżeniem ust. 3 jedno miejsce handlowe.
4) osoby (podmioty) wymienione w pkcie 2 ) zainteresowane rezerwacją wolnego lub wolnych miejsc handlowych mogą jej dokonać według następującej kolejności: 1- zamieszkujące na terenie Gminy Pruszków, 2- zamieszkujące na terenie sąsiednich gmin,3-zamieszkujące na terenie powiatu pruszkowskiego, 4- zamieszkujące na terenie sąsiednich powiatów, 5-zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego, 6- zamieszkujące na terenie sąsiednich województw, 7- zamieszkujące na terenie całego kraju, 8- obywatele UE posiadający uprawnienia do prowadzenia sprzedaży na terenie Polski, 9- pozostałe osoby spoza UE posiadające uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RP.
5) informację o wolnych miejscach handlowych TM będzie podawało do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń targowisk i stronie internetowej targowiska www.targowisko.pruszkow.pl (nie dotyczy handlowca przenoszonego z miejsca, które dotychczas rezerwował na inne miejsce handlowe).
a) pierwszeństwo zarezerwowania wolnego miejsca będą posiadały osoby, które dokonują sprzedaży na targowiskach miejskich w Pruszkowie bez posiadania rezerwacji miejsca handlowego. W następnej kolejności wolne miejsca handlowe rezerwować mogą osoby( z zastrzeż. pkt 4), które po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej informacji o wolnym miejscu handlowym zgłoszą się jako pierwsze do kasy targowiska.
2. Osoby ( podmioty), które do końca 2013r. dokonywały rezerwacji miejsc handlowych samochodowych w ilości 2 miejsc na gospodarstwo domowe po zmianach organizacyjnych mogą zarezerwować jedno miejsce handlowe o wymiarach 4mb x 8mb; osoby(podmioty), które do końca 2013r. rezerwowały 1,5 miejsca handlowego będą mogły po zmianach organizacyjnych zarezerwować miejsce handlowe o wymiarach3,5mb. x 8mb.; Dotyczy to osób (podmiotów), które na dzień 31.12.2013r. rezerwowały miejsca handlowe w sposób określony w niniejszym ustępie, nie krócej niż 1 rok. W pozostałych przypadkach tzw. miejsca samochodowe będą wyznaczane o wymiarach od 2,5mb. do 3mb. szerokości i do 8 mb. głębokości stanowiska. Miejscami samochodowymi są wyznaczone miejsca handlowe w sektorach I, II, III o powierzchni nie mniejszej niż 20 m2. Ustawianie samochodów na stanowiskach handlowych mniejszych niż 20m2 i w sektorze IV wymaga zgody Zarządzającego targowiskiem. Wyznaczanie miejsca będzie następować z uwzględnieniem monitoringu i weryfikacji dotychczas wystawianego na stanowisku towaru oraz możliwości targowiska.
3. Osoby (podmioty), które do końca 2013r. rezerwowały miejsca handlowe o powierzchni jednego stanowiska mniejszej niż 20 m2 mogą po zmianach organizacyjnych rezerwować więcej niż jedno miejsce handlowe.
4. Targowisko miejskie przy ul. Komorowskiej 14 zostało podzielone na 4 sektory. Usytuowanie stanowisk handlowych w sektorach jest zgodne z projektem budowlano-wykonawczym remontu targowiska. W sektorze I na odcinku od budki nr 18 (z wędlinami) do pierwszej bramy wjazdowej na targowisko utworzono miejsca do handlu z samochodem o szerokości od 2,5 do 4 mb i głębokości 8mb. Sektor II posiada stanowiska o szerokości od 2,5mb. do 4mb i głębokości 8mb. Sektor III jest usytuowany pośrodku targowiska na odcinku od obecnego miejsca nr 4 do pierwszej bramy wjazdowej. Jest to pasaż handlowy o szerokości stanowisk od 3mb do 8 mb.i głębokości stanowisk 3,5mb.. Obok tych stanowisk od strony jezdni manewrowej od ul. Komorowskiej są wyznaczone tzw. małe miejsca o powierzchni 1 m2 – miejsca te są przypisane do I sektora targowiska, aczkolwiek mogą z nich korzystać osoby handlujące w III sektorze. Handel na pasażu w sektorze III odbywa się w ten sposób, iż pojazdy i przyczepy samochodowe, ewentualnie stoliki przenośne powinny być ustawione wzdłuż pasażu (bokiem do głównej drogi i II sektora), długość stanowisk zostaje wyznaczona adekwatnie do potrzeb handlujących. W dalszej części sektora nr III są wyznaczone stanowiska handlowe (w większości samochodowe) o wymiarach od 2,5 do 4 mb. szerokości i do 8mb. głębokości. W sektorze IV utworzono nowe stanowiska (z możliwością ustawienia na nich samochodu) o wymiarach do 4mb głębokości i do 12 mb szerokości oraz pozostaną stanowiska o wymiarach 1 x 3mb. – stoły (bez samochodu).
1) powierzchnia poszczególnych stanowisk zostanie określona z zachowaniem niniejszych zasad na liście osób, którym miejsca wyznaczono
5. Ilość, powierzchnia oraz usytuowanie miejsc handlowych zostają określone w planach targowisk miejskich w Pruszkowie stanowiących załączniki do niniejszych zasad. Załącznik 1E) plan targowiska miejskiego przy ul. Komorowskiej 14, Załącznik 1b) plan targowiska miejskiego przy ul. Pańskiej 11, Załącznik 1c) plan targowiska miejskiego przy cmentarzu „Żbikowskim" ul. Domaniewska, Załącznik 1d) plan targowiska miejskiego przy cmentarzu przy ul. Cmentarnej.
6. Za rezerwację miejsca handlowego TM pobiera opłatę aktualnie ustaloną w Cenniku opłat za usługi wykonywane na targowiskach miejskich w Pruszkowie.
a) rozwiązanie umowy rezerwacji z przyczyn leżących po stronie osoby rezerwującej stanowisko
handlowe nie powoduje zwrotu wcześniej wniesionych opłat
7. Sprzedaż rezerwacji z numerem miejsca TM potwierdza oryginałem Faktury VAT.
8. Sprzedaż rezerwacji w formie abonamentu dokonywana jest w biurze TM w Pruszkowie przy ul. Komorowskiej 14 na dany miesiąc z góry, od 15 do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Niewykupienie abonamentu w w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca handlowego.
1) wykupienie rezerwacji po raz pierwszy jest równoznaczne z zawarciem umowy rezerwacji miejsca handlowego. Umowa będzie obowiązywać w terminie trwania rezerwacji – nie dłużej niż 12 miesięcy. Wykupienie rezerwacji po rocznym terminie przedłuża umowę o kolejny rok-po jego minięciu- analogicznie. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 1 miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku łamania przepisów prawa lub niestosowania się przez osobę rezerwującą do uwag lub poleceń prowadzącego rezerwację, w szczególności : uchylania się od należnych TM opłat, w tym powtarzającego się nieterminowego wnoszenia opłat, oraz zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania stanowiska (brak pozostawiania nieczystości w torebkach, workach foliowych lub kartonach), wyrzucania śniegu, lodu lub innych nieczystości ze stanowiska na drogę ewakuacyjną, wystawiania towaru poza wyznaczone miejsce itp. umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym.
2) zakres przedmiotowy umów rezerwacji miejsc handlowych stanowią: niniejsze Zasady, Regulamin targowiska, Cennik usług świadczonych na targowiskach miejskich w Pruszkowie.
9. Warunkiem wykupienia abonamentu jest posiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, KRS-u lub zaświadczenia bądź pisemnego oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
10.Wykupienia abonamentu należy dokonywać osobiście lub przez pełnomocnika.
11. Zastrzega się prawo do sprzedaży abonamentu osobom (podmiotom) sprzedającym towar, którego brak jest w obrocie na targowisku.
12. Wykupienia abonamentu więcej niż na jedno miejsce handlowe można dokonywać tylko w uzasadnionych przypadkach.
13. Odstąpienie zarezerwowanego miejsca może nastąpić tylko za zgodą Kierownika targowiska.
14. W przypadku zaprzestania handlu powyżej 3-ech dni targowych w danym miesiącu, osoba rezerwująca zobowiązana jest pod groźbą utraty rezerwacji do skutecznego powiadomienia o tym fakcie pisemnie, e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , telefonicznie lub faxem pod nr telefonu 22 758 73 79 prowadzącego rezerwację miejsc handlowych.
15. Odstępowanie rezerwowanego miejsca (nawet częściowo) bez uprzednio uzyskanej zgody Zarządzającego lub osoby działającej w jego imieniu, a szczególnie odpłatne odstępowanie miejsca rezerwowanego może powodować rozwiązanie umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.
16. Nie będą sprzedawane abonamenty na miejsca handlowe osobom-podmiotom: sprzedającym towary nie dopuszczone do sprzedaży na targowiskach, dokonującym sprzedaży poniżej 7 miesięcy w roku kalendarzowym.
17. O wykupieniu abonamentu na dane miejsce decyduje Kierownik targowiska.
18. Rezerwacja obejmuje wyznaczone miejsce i obowiązuje od kwietnia do września do godz. 6.30,. a od października do marca do godz. 7.00 we wtorki i piątki na targowisku przy ul. Komorowskiej oraz w środy i soboty na targowisku przy ul. Pańskiej, przy cmentarzach do godz. 8.00 .
19. Przed wykupieniem abonamentu należy zapoznać się z Regulaminem targowiska, niniejszymi Zasadami oraz innymi aktami prawa wewnętrznego obowiązującymi na targowiskach miejskich w Pruszkowie.
20. Abonament nie będzie sprzedawany osobom nie stosującym się do w/w zasad.
21. Kwestie sporne rozstrzyga Kierownik targowiska w granicach swoich kompetencji.
22. Zawieszenie działalności gospodarczej powoduje równoczesne zawieszenie rezerwacji wyznaczonego miejsca handlowego. Informację o zawieszeniu działalności gospodarczej przedsiębiorca winien – pod groźbą utraty możliwości dalszego rezerwowania wyznaczonego miejsca – przekazać prowadzącemu rezerwację.