Targowisko Miejskie w Pruszkowie

Oficjalna strona internetowa Targowisk Miejskich w Pruszkowie.

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Załącznik

do Uchwały nr XVIII/160/2012

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 23 lutego 2012r.

REGULAMIN TARGOWISK

 

 

§ 1.

 

1.Targowiska miejskie w Pruszkowie, zwane dalej targowiskami, zlokalizowane są:

1)przy ul. Komorowskiej 14, czynne codziennie w godz. 4.00 – 18.00, niedziela godz. 6.00 – 14.00 ,

2)przy ul. Pańskiej 11, czynne w środy i soboty w godz. 5.00 - 17.00 ,

3)przy cmentarzu przy ul. Domaniewskiej czynne codziennie w godz. 7.00 - 19.00,

4)przy cmentarzu przy ul. Cmentarnej czynne codziennie w godz. 7.00 - 19.00.

2.Na targowisku wymienionym:

1)    w ust. 1 pkt. 3) sprzedaż dokonywana będzie na parkingu w najbliższych okolicach bram wejściowych i wjazdowych na wyznaczonych i ponumerowanych 6 stanowiskach (powierzchnia jednego stanowiska wynosi 5m2),

2)   w ust. 1 pkt. 4) sprzedaż dokonywana będzie na parkingu w najbliższych okolicach bram wejściowych i wjazdowych na wyznaczonych i ponumerowanych stanowiskach: przy ul. Plantowej – 1 stanowisko, przy ul. 2-goSierpnia – 1 stanowisko (powierzchnia jednego miejsca handlowego wynosi 5 m2), przy ul. Cmentarnej przy drodze wewnętrznej – 8 stanowisk (powierzchnia jednego stanowiska wynosi 5 m2) ,

3)za zgodą wszystkich osób sprzedających w miejscach wymienionych w punkcie 1) lub

2) działalność targowiska szczególnie w okresie zimowym może zostać zawieszona.

3.Ilość stanowisk, o których mowa w ust. 2 będzie zwiększona w dniach 1 -2 listopada (podczas organizacji kiermaszu z okazji Święta Zmarłych) – przy ul. Domaniewskiej do 120 stanowisk, a przy ulicach Cmentarnej, Plantowej i 2-go Sierpnia do 115 stanowisk (powierzchnia stanowisk do handlu w dniach 1-2 listopada nie przekroczy 50% powierzchni parkingu).

4.Targowiska czynne są w dni określone w ust. 1 punkty 1) 2)  poza świętami określonymi w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951r. nr 4 poz. 28 z późn.zm.).

5.Targowiskami miejskimi w Pruszkowie zarządza samorządowy zakład budżetowy „Targowisko Miejskie” ul. Komorowska 14.

6.Kierownikiem targowisk miejskich jest kierownik samorządowego zakładu budżetowego „Targowisko Miejskie” w  Pruszkowie zwany dalej Zarządzającym.

 

§ 2

 

1.Zarządzający targowiskami zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa, porządku i spokoju na terenie targowisk.

2.Nadzór nad działalnością targowisk sprawuje Prezydent Miasta Pruszkowa lub upoważnione przez niego osoby.

 

§ 3

 

Ustala się następującą organizację funkcjonowania targowisk:

1)miejsce do sprzedaży z uwzględnieniem branży oraz powierzchni sprzedażowej wyznacza Zarządzający w odpowiednim sektorze targowiska,

2)ciągi piesze, drogi ewakuacyjne, ppoż. i miejsca pod działalność handlową wyznaczone są żółtymi liniami poziomymi z naniesionym przy każdym stanowisku handlowym numerem ,

3)sprzedaż na targowiskach może być dokonywana w miejscach określonych w §1  ust. 1 pkt. 1) i 2) w budynkach, innych obiektach budowlanych i urządzeniach technicznych takich jak: kioski, wiaty, stoły będących własnością targowisk oraz z samochodów, przyczep, namiotów, z  ręki, kosza, wiadra itp., na targowiskach wymienionych w § 1 ust. 1 pkt. 3) i 4) z namiotów lub z ręki.

4)zabrania się sprzedaży na targowiskach poza miejscami do tego wyznaczonymi (z naniesionymi numerami). Zabrania się także sprzedaży obnośnej po targowisku – w uzasadnionych przypadkach Zarządzający targowiskiem może w drodze umowy zezwolić na stosowanie handlu obnośnego,

5)wyznaczone miejsca handlowe nie mogą być odstępowane osobom trzecim bez zgody Zarządzającego,

6)działalność usługowa i gastronomiczna oraz sprzedaż mięsa, wędlin, ryb, drobiu bitego, pieczywa, ciasta, nabiału może być prowadzona wyłącznie  w obiektach budowlanych,

7)osoby wyrażające chęć sprzedaży towarów wymienionych w pkt. 6 ze specjalistycznych środków transportu  dopuszczonych do sprzedaży w handlu obwoźnym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Powiatowego Lekarza Weterynarii, mogą dokonywać sprzedaży po zawarciu pisemnej umowy z Zarządzającym z określeniem w niej warunków handlu,

8)za znajdujące się na terenie targowiska urządzenia, towary i ich składowanie odpowiada ich właściciel,

9)zawieszenie wykonywania działalności handlowej nie zwalnia handlowca z należnych opłat za usługi świadczone przez Zarządzającego – gdy zawieszający nie rezygnuje z rezerwacji stoiska lub przechowywania towaru lub sprzętu.

 

§ 4

 

Sprzedaż na targowiskach mogą prowadzić:

1)osoby fizyczne, prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej posiadające uprawnienia do prowadzenia  działalności gospodarczej,

2)rolnicy i działkowcy,

3)twórcy rękodzieła,

4)zbieracze runa i owoców leśnych,

5)osoby sprzedające swoje używane przedmioty,

6)cudzoziemcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 5

 

1. Na targowiskach zabrania się sprzedaży:

1) nafty, benzyny, oleju napędowego,

2) produktów leczniczych,

3) napojów alkoholowych,

4) broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych,

5) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów bez wymaganej cechy probierczej,

6) żywych zwierząt gospodarskich i domowych,

7) żywego drobiu i innego ptactwa,

8) innych towarów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów prawa.

2. Grzyby leśne świeże, przeznaczone do sprzedaży, powinny posiadać ważny atest wystawiony przez klasyfikatora, grzyby suszone powinny posiadać ważny atest wystawiony przez grzyboznawcę.

 

§ 6.

 

Zabrania się na targowiskach:

1)spożywania napojów alkoholowych – nie dotyczy piwa sprzedawanego i spożywanego w barze, którego właściciel posiada zezwolenie na sprzedaż piwa,

2)prowadzenia gier hazardowych,

3)sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań,

4)sprzedaży towarów nie posiadających wymaganych oznaczeń i atestów,

5)handlu w ciągach komunikacyjnych pieszych i na jezdniach targowiska,

6)pozostawiania po zakończonym handlu przedmiotów i urządzeń, które nie są własnością targowiska,

7)zanieczyszczania terenu i otoczenia targowiska oraz przyległych terenów,

8)wieszania reklam na terenie targowiska bez zgody Zarządzającego,

9)wjazdu na targowisko pojazdami samochodowymi, za wyjątkiem pojazdów zaopatrzenia i pojazdów uprzywilejowanych,

10) ze względów sanitarnych wprowadzania psów – poza psami przewodnikami.

 

§ 7.

 

Wymagania higieniczne i sanitarne dotyczące prowadzenia na targowisku handlu środkami spożywczymi określają odrębne przepisy, podlegają one  wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na targowisku i na stronie internetowej www.targowisko.pruszkow.pl.

 

§ 8.

 

Sprzedający i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać  swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży  i w dokonywaniu zakupów.

 

§ 9

 

Osoby dokonujące sprzedaży na  targowisku zobowiązane są do:

1) przestrzegania niniejszego regulaminu,

2) przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności: przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, porządkowych, przeciwpożarowych, dotyczących praw konsumenta, przepisów ustawy o swobodziedziałalności gospodarczej,

3) stosowania się do zarządzeń i postanowień wydawanych przez Zarządzającego targowiskami  w zakresie statutowej działalności targowiska,

4) uzgodnienia miejsca prowadzenia działalności handlowej z Zarządzającym targowiskami lub z osobą przez niego upoważnioną,

5) używania sprawnych i z ważną legalizacją narzędzi pomiarowych; narzędzia pomiarowe powinny być tak użytkowane, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia, mierzenia i liczenia,

6) umieszczania na towarach cen w sposób widoczny dla kupującego,

7) utrzymania miejsca prowadzonej działalności w należytym ładzie i porządku, zarówno w trakcie prowadzenia działalności, jak i po jej zakończeniu,

8) składowania wszelkich odpadów papierowych, z tworzyw sztucznych i odpadów organicznych (liście kapusty , kalafiora itp.) do oddzielnych torb foliowych bądź

kartonów,

9) usuwania śniegu zalegającego na dachach wszelkich obiektów budowlanych, z których sprzedający korzysta,

10) poddania się kontroli przez organy do tego upoważnione.

 

§ 10

 

Zarządzający targowiskami:

1) zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku ze sprawowanym zarządem,

2) wywiesza na tablicy ogłoszeń na targowisku regulamin targowisk miejskich w Pruszkowie, informacje o opłacie targowej, opłatach targowiskowych – za korzystanie z urządzeń targowisk i za świadczone usługi, obowiązujące przepisy określające wymagania higieniczne i sanitarne w handlu środkami spożywczymi i inne mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie targowiska,

3) dba o przestrzeganie przepisów regulaminu i wydaje polecenia w celu usunięcia uchybień,

4) wyznacza miejsca do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej oraz drogi komunikacyjne, pożarowe ciągi komunikacyjne  w sposób widoczny i trwały,

5) odpowiada za porządek i czystość na targowisku,

6) dba o estetykę, reklamę i wygląd targowiska,

7) zapewnia korzystanie z urządzeń targowych, w tym z toalet,

8) wstrzyma sprzedaż towarów objętych zakazem sprzedaży, zawiadamiając właściwe służby publiczne,

9) przeprowadza naprawy i remonty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania targowisk,

10) jest odpowiedzialny za stan sanitarno – porządkowy na terenie targowisk.

 

§ 11

 

1. Od osób dokonujących sprzedaży na targowisku pobierana jest przez uprawnionych pracowników inkasenta („Targowisko Miejskie”) dzienna opłata targowa, zgodnie z odrębną, aktualnie obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rady Miejskiej w Pruszkowie. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie – paragon z kasy rejestrującej.

2. Niezależnie od opłaty, o której mowa w ust. 1, od osób, korzystających na podstawie zawartych umów z urządzeń targowisk tj. budek, kiosków, pawilonów, wiat, stołów – własność targowiska, a także za korzystanie z energii elektrycznej oraz za usługi targowiskowe tj. rezerwację miejsc handlowych, usługi sanitarne, porządkowe itp. pobierane będą opłaty za świadczone usługi.

3. Osoby zajmujące miejsca do sprzedaży na targowiskach i nie posiadające rezerwacji tychże miejsc zobowiązane są do zgłoszenia się w biurze targowiska celem okazania dokumentów uprawniających do prowadzenia sprzedaży.

4. Cennik opłat targowiskowych, o których mowa w ust. 2 ustala Zarządzający targowiskami w trybie zarządzenia, które należy podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej targowisk www.targowisko.pruszkow.pl i na tablicach ogłoszeń  targowisk.

5. Warunkiem wykonywania sprzedaży na   targowisku jest posiadanie dowodu uiszczenia opłaty targowej lub innych opłat należnych inkasentowi – brak posiadania dowodu wniesienia w/w opłat  traktowany będzie jako ich nieuiszczenie.

6. Kontrolę wnoszenia opłat targowych mogą przeprowadzać  upoważnieni przez Prezydenta Miasta pracownicy Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz przedstawiciele innych organów lub instytucji, którym prawo przyznaje możliwość przeprowadzania takiej kontroli. Ponadto uprawnienie do stałej kontroli wnoszenia opłat targowych oraz opłat wymienionych w ust. 2 posiada Zarządzający lub osoby przez niego upoważnione.

7.  Za wystawianie towaru do sprzedaży poza obiekt budowlany, urządzenie techniczne lub  wyznaczone liniami poziomymi miejsca handlowe może być pobierana dodatkowa opłata targowa. Z handlowcem, który uporczywie wystawia towar poza wyznaczone miejsce może być rozwiązana w trybie natychmiastowym umowa rezerwacji miejsca handlowego.

 

§ 12

 

Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za: ceny, jakość towarów i usług, sposób ich sprzedaży oraz za rzeczy pozostawione na targowiskach.

 

§ 13

 

Zarządzający targowiskami informuje właściwe służby tj. Policję, Straż Miejską w Pruszkowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,   Powiatowego Lekarza Weterynarii i inne organy o przypadkach naruszeń obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 14

 

1. Wszelkie uwagi, wnioski i skargi związane z funkcjonowaniem targowisk  można składać Zarządzającemu (kierownikowi targowiska).

2. Skargi i wnioski związane z realizacją obowiązków Zarządzającego targowiskami  należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa.