Regulamin

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia nr 7/2016

Kierownika „Targowiska Miejskiego”

w Pruszkowie

REGULAMIN

Kiermaszu Staroci w Pruszkowie

§ 1

Kiermasz Staroci w Pruszkowie organizowany przez „Targowisko Miejskie” z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Komorowskiej 14 jest imprezą handlową, przeznaczoną dla wystawców – kolekcjonerów oraz wszystkich zainteresowanych wystawą i sprzedażą rzeczy używanych, z zachowaniem przepisów prawa obowiązujących w handlu obwoźnym.

§ 2

Kiermasz Staroci odbywać się będzie w każdą ostatnią niedzielę miesiąca w godz.7.00 – 16.00. na terenie targowiska miejskiego przy ul. Komorowskiej 14 w Pruszkowie.

§ 3

Dopuszcza się w ramach Kiermaszu Staroci sprzedaż tzw. rękodzieła ludowego oraz artykułów spożywczych, w szczególności małej gastronomii z zachowaniem przepisów „sanitarno-weterynaryjnych”.

§ 4

1.Organizator nie odpowiada za pochodzenie, jakość, ceny oraz sposób sprzedaży

oferowanych przez wystawcę towarów.

2.Organizator nie odpowiada za rzeczy skradzione lub pozostawione na targowisku.

§ 5

Zabrania się wprowadzania do obrotu artykułów nie dopuszczonych do sprzedaży na targowisku odrębnymi przepisami(poza artykułami kolekcjonerskimi), a w szczególności:

– alkoholu (poza piwem dopuszczonym do sprzedaży na targowisku na podstawie koncesji wydanej przez odpowiednie władze),

– leków i produktów leczniczych,

– broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych,

– kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów bez wymaganej cechy

probierczej,

– żywego drobiu i innego ptactwa,

– żywych zwierząt gospodarskich i domowych.

§ 6

1.Od wystawców (sprzedawców) pobierana będzie opłata targowiskowa w wysokości 10 zł

brutto za jedno stanowisko handlowe. Opłata przeznaczona będzie na pokrycie kosztów

obsługi Kiermaszu.

2.Wystawca może zajmować każde oznaczone i ponumerowane miejsce handlowe

wraz z samochodem, maksymalnie do 5 metrów szerokości.

3.Po zakończonym handlu wystawca (sprzedawca) zobowiązany jest do uprzątnięcia

zajmowanego stanowiska handlowego.

§ 7

Wystawcy-handlowcy oraz osoby przebywające na targowisku podczas odbywania się Kiermaszu Staroci zobowiązane są w uzasadnionych przypadkach do realizowania poleceń Organizatora lub osoby działającej w jego imieniu.

Kierownik

„Targowiska Miejskiego”

Karolina Polak